Wybierz język
Polska
Wybierz inną stronę
Aktualna strona:
Polska
Strona / Kraj
Języki
Media społecznościowe
Strona / Kraj
Języki
Media społecznościowe

Informacje o ochronie danych osobowych BayWa r.e. Polska sp. z o.o.

Stan na sierpień 2023 r.

 1. Kto odpowiada za przetwarzanie danych i do kogo można się zwracać?
 2. Jakie dane są przetwarzane i z jakich źródeł pochodzą?
 3. W jakim celu i w oparciu o jaką podstawę prawną następuje przetwarzanie danych?
 4. Przetwarzanie danych osobowych w celach reklamowych
 5. Przetwarzanie informacji dot. wypłacalności
 6. Kto otrzymuje moje dane?
 7. Jak długo trwa przechowywanie moich danych?
 8. Przetwarzanie danych kandydatów
 9. Komunikacja za pośrednictwem e-maila
 10. Jakie dane są gromadzone podczas wizyty na tej stronie internetowej?
 11. Diagnoza, korekta i optymalizacja za pomocą Sentry
 12. Czy dane osobowe są przesyłane do państw spoza Unii Europejskiej?
 13. Jakie prawa przysługują mi w związku z ochroną danych?
 14. Czy mam obowiązek udostępnienia danych?  

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas najwyższym priorytetem. W związku z tym w firmie BayWa r.e. Polska sp. z o.o. i jej spółkach zależnych (zwane dalej łącznie „BayWa r.e.”) przetwarzamy Twoje dane osobowe (zwane dalej „danymi”) wyłącznie na podstawie przepisów prawnych. W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych chcemy przedstawić pełne informacje o tym, w jaki sposób dane osobowe są przetwarzane w naszej firmie oraz o roszczeniach i prawach dotyczących ochrony danych, które przysługują Ci zgodnie z europejskim ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE RODO). 

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się skontaktować?

Podmiotem odpowiedzialnym jest: BayWa r.e. Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Plac Przymierza 6 lok. U8, 03-944 Warszawa, e-mail: warsaw.biuro(at)baywa-re.com, tel.: +48 22 115 04 82.
Z inspektorem ochrony danych w BayWa r.e. Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością można kontaktować się pod wskazanym adresem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: data-protection-officer(at)baywa-re.com.

2. Jakie dane są przetwarzane i z jakich źródeł pochodzą?

Dane, które otrzymujemy od Ciebie, przetwarzamy w momencie nawiązania i w trakcie utrzymywania kontaktów handlowych. Przetwarzamy również dane, które otrzymaliśmy zgodnie z prawem od agencji ratingowych, stowarzyszeń ochrony wierzycieli, publicznie dostępnych źródeł (np. rejestry handlowe, rejestry stowarzyszeń, księgi wieczyste, media) i innych przedsiębiorstw, z którymi utrzymujemy długoterminowe stosunki handlowe.

Zakres takich danych osobowych obejmuje:
Twoje dane główne/kontaktowe, takie jak:

 • Dla klientów prywatnych (w tym właścicieli gruntów): Imię i nazwisko, adres zamieszkania, dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu, faks), data urodzenia, dane pozyskane z przekazanego materiału tożsamości (numer dowodu osobistego i numer PESEL), dane bankowe
 • Jako klient biznesowy lub dostawca: Nazwa Twojego przedstawiciela prawnego, firma, numer rejestru handlowego, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer statystyczny (REGON), VAT UE, numer firmy, adres, dane kontaktowe osoby kontaktowej (adres e-mail, numer telefonu, faks), dane bankowe

Ponadto przetwarzamy również następujące dodatkowe dane osobowe:

 • Informacje dotyczące rodzaju i treści naszych stosunków handlowych, takie jak dane o umowach, dane dotyczące zamówień, dane dotyczące sprzedaży i odbioru, historia klientów i dostawców, dokumenty doradcze, dane dotyczące pojazdów,
 • Dane o gruntach należących do właścicieli gruntów, z którymi zawieramy umowy o korzystanie z gruntów, 
 • Informacje o Twojej sytuacji finansowej (np. dane dotyczące zdolności kredytowej),
 • Dane dokumentacyjne (np. protokoły konsultacyjne), dane obrazowe,
 • Informacje pochodzące z Twoich transakcji elektronicznych zawartych z BayWa r.e. (np. adres IP, dane logowania), 
 • Inne dane, które otrzymaliśmy od Ciebie w ramach naszych stosunków handlowych (np. w ramach spotkań z klientami),
 • Dane, które sami generujemy z danych głównych/kontaktowych i innych danych, np. poprzez analizy wymagań klientów i potencjału klientów.
 • Dokumentacja Twojego oświadczenia o wyrażeniu zgody na otrzymywanie np. newsletterów,
 • Dane obrazowe z systemów monitoringu wizyjnego,
 • Zdjęcia wykonane podczas imprez publicznych.

3. Do jakich celów i na jakiej podstawie prawnej będą przetwarzane dane?

Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO): 

 • w celu spełnienia (przed)umownych zobowiązań (art. 6 ust. 1 lit. b RODO):

Twoje dane są przetwarzane w celu wykonania naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie, w szczególności w celu sprzedaży i dystrybucji naszych towarów i usług oraz w celach zaopatrzeniowych i logistycznych, jak również w celu zarządzania dostawcami i klientami oraz analizy. W szczególności dane są przetwarzane w celu nawiązania i utrzymania relacji biznesowych z Tobą oraz realizacji umów. 

 • w celu spełnienia zobowiązań prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO):

Twoje dane muszą być przetwarzane w celu spełnienia różnych obowiązków prawnych, np. wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych, przepisów dotyczących prania brudnych pieniędzy oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • w celu ochrony uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

Z myślą o zrównoważeniu interesów dane mogą być przetwarzane w zakresie wykraczającym poza faktyczny zakres wymagany do wykonania umowy w celu ochrony naszych własnych uzasadnionych interesów lub interesów osób trzecich. Przetwarzanie danych w celu ochrony uzasadnionych interesów może obejmować następujące przypadki, na przykład:

-  Konsultacje i wymiana danych z agencjami ratingowymi i stowarzyszeniami ochrony wierzycieli w celu ustalenia danych dotyczących zdolności kredytowej oraz prowadzenia bazy danych dotyczących zdolności kredytowej dla całej grupy, aby określić ryzyko niewypłacalności finansowej wspólnych klientów; 
-  Środki do zarządzania przedsiębiorstwem i dalszego rozwoju usług i produktów;
-  Prowadzenie bazy danych klientów w całej grupie w celu poprawy obsługi klienta;
- Środki mające na celu ochronę stron internetowych BayWa r.e. przed niezgodnym z umową lub nielegalnym działaniem, np. kontrola dostępu, nadzór wideo; 
- W kontekście postępowania sądowego.

 • Za Twoją zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych, będą one przetwarzane zgodnie z celami i w zakresie uzgodnionym w oświadczeniu o wyrażeniu zgody. Udzieloną zgodę, np. na otrzymywanie naszego newslettera, można w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość. Jeśli chcesz to zrobić, należy skontaktować z podmiotem wymienionym w punkcie 1. 

4. Przetwarzanie danych osobowych do celów reklamowych

Wykorzystujemy również Twoje dane do komunikowania się w sprawie Twoich zamówień, określonych produktów lub kampanii marketingowych oraz do polecania produktów lub usług, które mogą Cię zainteresować. 
W każdej chwili możesz sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu swoich danych osobowych do celów reklamowych zarówno zbiorowo, jak i w odniesieniu do konkretnych działań. BayWa r.e. nie pobiera żadnych opłat za zgłoszenie takiego zastrzeżenia. Jeśli chcesz to zrobić, należy skontaktować z podmiotem wymienionym w punkcie 1.  

Newsletter
W celu wysyłania newslettera stosujemy tzw. procedurę double opt-in, tzn. wysyłamy Ci nasz newsletter tylko wtedy, gdy wcześniej wyraźnie potwierdzisz, że mamy aktywować usługę newslettera. Następnie wyślemy Ci wiadomość e-mail z powiadomieniem i prośbą o ponowne potwierdzenie chęci otrzymywania naszego newslettera poprzez kliknięcie w zawarty w niej link. 

Jeśli później zdecydujesz, że nie chcesz już otrzymywać od nas biuletynów, możesz się temu w każdej chwili sprzeciwić, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów poza kosztami transmisji danych według standardowej stawki. W tym przypadku wystarczy pisemne powiadomienie strony wymienionej w pkt. 1. Oczywiście do każdego newslettera dołączony jest również link umożliwiający rezygnację z subskrypcji.

5. Przetwarzanie informacji dotyczących zdolności kredytowej

Firma BayWa r.e. może przekazać Twoje dane osobowe wybranym agencjom ratingowym BayWa r.e. w celu oceny Twojej zdolności kredytowej w odniesieniu do Twoich wniosków, realizacji i zakończenia relacji biznesowych, jak również danych dotyczących nieuczciwych zachowań. Podstawę prawną tego przekazywania danych stanowią art. 6 ust. 1 lit. b) i art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Przekazywanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO może mieć miejsce tylko wtedy, gdy jest to wymagane w celu zabezpieczenia uzasadnionych interesów firmy BayWa r.e. lub osób trzecich i gdy nie przeważa to nad interesami lub podstawowymi prawami i wolnościami danej osoby, która wymaga ochrony danych osobowych. Firma BayWa r.e. powiadomi Cię z wyprzedzeniem o dokonaniu takich przekazań i przekaże Ci szczegóły dotyczące zaangażowanych agencji ratingowych.

Prowadzenie bazy danych ratingów kredytowych w całej grupie
Jeżeli uzyskaliśmy dane dotyczące Twojej zdolności kredytowej w prawnie dozwolonym zakresie (np. od agencji kredytowej), przechowujemy je w systemie, do którego mają dostęp spółki grupy uczestniczące w zarządzaniu kredytami BayWa. Celem jest ułatwienie przetwarzania transakcji dla wspólnych klientów oraz identyfikacja ryzyka niewykonania zobowiązań finansowych. Dostęp do bazy danych o wiarygodności kredytowej jest możliwy tylko wtedy, gdy istnieje uzasadniony interes danego przedsiębiorstwa należącego do grupy.

6. Kto otrzymuje moje dane?

Nawet jeśli w ramach realizacji zamówienia korzystamy z usług usługodawcy, pozostajemy stroną odpowiedzialną za ochronę Twoich danych. Wszyscy kontrahenci są zobowiązani umową do zachowania poufności danych i przetwarzania ich tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia usług. Wykonawcy, którym zlecamy wykonanie usług, otrzymują Twoje dane, jeżeli jest to konieczne do wykonania przez nich odpowiednich usług. Należą do nich na przykład dostawcy usług informatycznych, których potrzebujemy do obsługi i zabezpieczenia naszego systemu informatycznego, a także wydawcy reklam i adresów dla naszych własnych kampanii reklamowych.

Twoje dane będą przetwarzane w bazach danych klientów firmy BayWa AG i jej spółek zależnych, w tym BayWa r.e. Te bazy danych klientów wspierają wysiłki zmierzające do poprawy poziomu istniejących danych o klientach (usuwanie duplikatów, wskaźniki przeniesione/nieaktualne, korekta adresów) oraz umożliwiają wzbogacenie danych o dane ze źródeł publicznych. Dane te są udostępniane spółkom grupy BayWa mających udział w bazie danych klientów BayWa (spółki uczestniczące) i mogą być wykorzystywane do spersonalizowanych kampanii marketingu bezpośredniego (np. newslettery), dopasowanego marketingu online oraz spersonalizowanego projektu sklepu internetowego.

Dzięki bazie danych klientów uczestniczące przedsiębiorstwa, które obsługują tych samych klientów, powinny mieć możliwość wykorzystywania informacji o tych klientach we wszystkich organizacjach. Takie podejście ma na celu zapewnienie klientom najbardziej aktualnych i istotnych informacji w każdym momencie. To przetwarzanie zainteresowań klienta stanowi profilowanie w rozumieniu art. 4 RODO; nie dochodzi jednak do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Dane klientów są przechowywane oddzielnie dla każdej z firm, przy czym BayWa AG działa jako dostawca usług dla poszczególnych firm uczestniczących.

Przegląd firm należących do grupy BayWa AG można znaleźć pod następującym adresem: www.baywa.com/en/group/at_a_glance/group_companies/

Jeżeli oferta jest składana lub sprzedawana za pośrednictwem portali producentów, podane przez Ciebie dane będą przetwarzane bezpośrednio w portalu producenta. 
W przypadku istnienia obowiązku prawnego i w ramach postępowania sądowego dane mogą otrzymać również władze i sądy oraz audytorzy zewnętrzni.

Ponadto firmy ubezpieczeniowe, banki, agencje ratingowe i usługodawcy mogą również otrzymywać Twoje dane w celu zawarcia i realizacji umów, a w przypadku sprzedaży projektów dane te mogą trafić do inwestorów.

7.  Jak długo przechowywane są moje dane?

Przetwarzamy Twoje dane do czasu zakończenia stosunków handlowych lub wygaśnięcia gwarancji, rękojmi, przedawnienia i ustawowych okresów przechowywania (np. z tytułu przepisów podatkowych, księgowych lub ubezpieczeń społecznych) lub do czasu zakończenia wszelkich sporów prawnych, w których dane te są wymagane jako dowód. 

W przypadku monitoringu wizyjnego dane obrazowe są zwykle usuwane po siedmiu dniach.

8. Przetwarzanie danych dotyczących aplikujących

Po wysłaniu aplikacji do portalu rekrutacyjnego przechowujemy Twoje dane osobowe w bezpiecznym środowisku operacyjnym, aby chronić je przed utratą lub niewłaściwym wykorzystaniem. Dana firma grupy BayWa r.e., do której aplikujesz w naszym systemie zarządzania aplikującymi, jest odpowiedzialna za przetwarzanie Twoich danych.

Dane kontaktowe tej firmy wynikają z ogłoszenia o pracę w portalu rekrutacyjnym BayWa r.e.

8.1. Jakie dane są przetwarzane i z jakich źródeł pochodzą?

W ramach procesu aplikacji przetwarzamy w szczególności następujące kategorie danych osobowych:
- Dane podstawowe (np. imię i nazwisko, data urodzenia, narodowość, miejsce zamieszkania)
- Dokumenty (np. świadectwa, certyfikaty, życiorysy)
- Historia kształcenia (np. dane dotyczące wykształcenia (wyższego), kwalifikacji zawodowych)
- Dane księgowe (np. dane bankowe do celów zwrotu kosztów wniosku)
- Dane komunikacyjne (np. e-mail, telefon)
- Dane logowania powstające podczas korzystania z systemów informatycznych

W pojedynczych przypadkach przetwarzane dane mogą również obejmować specjalne kategorie danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), takie jak: dane dotyczące stanu zdrowia, przynależności religijnej lub członkostwa w związkach zawodowych, jeśli przekażesz nam je w kontekście swojego wniosku.

8.2. W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są moje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z RODO, krajowymi przepisami o ochronie danych i innymi odpowiednimi przepisami krajowymi.

Przetwarzanie danych służy do przeprowadzenia procesu aplikacyjnego, nawiązania stosunku pracy z firmą grupy BayWa r.e., do której aplikujesz.

Podstawą prawną dla realizacji procesu aplikacji jest art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. b RODO w związku z odpowiednimi przepisami krajowymi dotyczącymi wdrażania środków przedumownych w celu nawiązania stosunku pracy. W Niemczech, oprócz art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. b RODO, ustawodawca wydał przepis § 26 federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG) – przetwarzanie danych dla celów zatrudnienia.

O ile przetwarzane są szczególne kategorie danych osobowych, odbywa się to na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO. Jeżeli praca, o którą się ubiegasz, wymaga przetwarzania danych dotyczących stanu zdrowia w celu oceny zdolności do pracy, odbywa się to na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w połączeniu z odpowiednimi przepisami krajowymi.

8.3. Jak przebiega proces aplikacji?

Można przejść bezpośrednio do takiego w naszej BayWa r.e. Aplikuje się na opublikowane ogłoszenie o pracę, wpisując swoje dane w formularzu aplikacyjnym dla ogłoszonego stanowiska. Oprócz ręcznego wprowadzania danych, masz również możliwość przeniesienia niektórych danych głównych z Twojego profilu XING lub LinkedIn, jak również użycia „parsowania CV” do formularza aplikacyjnego.

Będziemy informować Cię na bieżąco o statusie rozpatrywania Twojego wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej. W ramach procesu aplikacji możemy zapytać Cię o zgodę na przesłanie Twoich dokumentów aplikacyjnych na inne oferty pracy, które odpowiadają Twojemu profilowi – być może również w innych spółkach grupy BayWa r.e. - przekazać lub możemy włączyć je do naszej puli kandydatów.

Jeśli okazałeś nam zainteresowanie na portalu pracy BayWa r.e., możemy zapytać Cię o zgodę na wysłanie Twoich dokumentów aplikacyjnych na oferty pracy w ramach BayWa r.e. Jeśli w momencie składania wniosku nie ma stanowiska odpowiadającego Twoim kwalifikacjom lub życzeniom, możesz zostać włączony do naszej puli kandydatów po wcześniejszej konsultacji.

Wnioski w formie papierowej lub przesłane pocztą elektroniczną na adres BayWa r.e. z odniesieniem do procesu aplikacji nie będą przyjmowane. Dane te nie są przekazywane do systemu zarządzania wnioskodawcami. Dlatego aplikacje w formie papierowej są natychmiast usuwane zgodnie z ochroną danych osobowych; aplikacje przesłane pocztą elektroniczną są natychmiast kasowane. Wyjątkiem jest otrzymanie zgłoszenia w formie papierowej lub mailowej z powodu szczególnej okazji (np. poznanie się na targach). Twoje dane zostaną importowane do systemu zarządzania kandydatami. Opisany powyżej proces ma zastosowanie również do tego typu aplikacji.

8.4. Kto otrzymuje moje dane?

W ramach grupy BayWa r.e., do której składana jest aplikacja, będą miały dostęp do Twoich danych osobowych tylko wyżej wymienionych osoby oraz organy zaangażowane w proces aplikacji (np. przełożeni, HR, obszar specjalistyczny, przedstawiciele pracowników). Jeśli osoby zaangażowane w proces aplikacji innego BayWa r.e. należą do grupy, Twoje dane mogą zostać przekazane odpowiedniej osobie w poszczególnych przypadkach.
Korzystamy z usług dostawców usług w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych i prawnych. Z tymi usługodawcami zawarliśmy umowy wymagane przez prawo o ochronie danych osobowych, o ile przetwarzają oni dane osobowe w naszym imieniu. Do zarządzania kandydatami używamy oprogramowania firmy Workday Limited, The Kings Building, Mary Lane, Dublin 7, Ireland, która świadczy nam usługi jako podmiot przetwarzający.

8.5. Czy dane osobowe są przekazywane do kraju trzeciego?

Przy składaniu aplikacji do grupy BayWa r.e. spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) dane są przekazywane na podstawie art. 49 ust 1 lit. b RODO, chyba że nie ma innych odpowiednich gwarancji ochrony danych.
Centrum danych dla używanej przez nas platformy dla kandydatów Workday Limited znajduje się w Dublinie i Amsterdamie.

8.6. Jak długo będą przechowywane moje dane?

Musimy przechowywać Twoje dane przez okres 6 miesięcy, aby spełnić wymogi prawne w celu prawidłowego przetworzenia wniosku i aby móc odpowiedzieć na pytania związane z Twoim wnioskiem i/lub jego odrzuceniem.
6 miesięcy po zakończeniu procesu aplikacji, tj. po otrzymaniu od nas akceptacji lub odmowy, Twoje dane osobowe zostaną usunięte. W celach statystycznych tworzone są anonimowe dane dotyczące treści aplikacji.
Po wyrażeniu zgody na przyjęcie do naszej puli kandydatów, Twoje dane będą przechowywane i przetwarzane przez okres 12 miesięcy. Po upływie tego okresu Twoje dane osobowe zostaną usunięte.
Jak tylko otrzymasz ofertę pracy od firmy z grupy BayWa r.e. i po wyrażeniu zgody na włączenie do związanego z tym procesu aplikacyjnego, Twoje dane zostaną przekazane do odpowiedniej firmy. W odniesieniu do Twoich danych osobowych obowiązuje pierwotnie podany okres przechowywania wynoszący 6 miesięcy od zakończenia procesu aplikacji. Jeśli nie doszło do rekrutacji w ramach procesu aplikacyjnego lub jeśli nie wyraziłeś zgody na włączenie do procesu aplikacyjnego, Twoje dane zostaną przekazane z powrotem do naszej puli kandydatów. W obu przypadkach Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy, licząc od daty pierwszego przyjęcia do puli, a następnie zostaną usunięte.

9. Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej

Należy pamiętać, że przesyłanie niezaszyfrowanych wiadomości e-mail należy traktować jako niebezpieczne, ponieważ osoby nieupoważnione mogą zapoznać się z treścią wiadomości e-mail i w pewnych okolicznościach nią manipulować. W związku z tym prosimy o powstrzymanie się od przesyłania wrażliwych danych za pośrednictwem poczty elektronicznej podczas komunikacji z nami. Osoby ubiegające się o pracę powinny korzystać z naszego portalu dla aplikantów, ponieważ dokumenty aplikacyjne są tam przesyłane w sposób bezpieczny. Jeśli kiedykolwiek zaistnieje konieczność przesłania poufnych danych pocztą elektroniczną, prosimy o skorzystanie z usługi szyfrowania treści. 

10. Jakie informacje są zbierane podczas odwiedzania tej strony?

10.1. Ogólne informacje o wykorzystywaniu plików cookies

BayWa r.e. używa plików cookies i pikseli na swojej stronie internetowej (zwanych dalej „plikami cookies”). Cookies to małe pliki tekstowe lub graficzne, które przeglądarka przechowuje na urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, smartfonie itp.) w celu zapisania pewnych informacji, jeśli odwiedzasz naszą stronę internetową za pomocą tego urządzenia. Pliki cookies są akceptowane przez przeglądarkę i służą do identyfikacji urządzenia użytkownika.

Używamy plików cookies, aby nasza strona była przyjazna dla użytkownika. W tym celu plik cookie jest rozpoznawany tylko na urządzeniu końcowym użytkownika. Dane osobowe są zapisywane tylko po wyrażeniu wyraźnej zgody lub gdy jest to absolutnie konieczne do korzystania z usług, których potrzebujesz. 

Niektóre pliki cookies pozostają zapisane na urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia przez użytkownika. Dzięki nim możemy rozpoznać Twoją przeglądarkę przy następnej wizycie. Jeśli jest to sprzeczne z Twoim życzeniem, możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby informowała Cię o zapisywaniu plików cookies i zezwalała na to tylko w pojedynczych przypadkach. Dezaktywacja plików cookies może jednak ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej.
Poniżej można znaleźć wyjaśnienie zakresu i funkcji plików cookies, które BayWa r.e. wykorzystuje na swojej stronie internetowej:

a. Funkcjonalne pliki cookies
Funkcjonalne pliki cookies zapisują informacje, które zostały już wprowadzone (np. nazwę użytkownika, język lub lokalizację), a użytkownikom oferowane są ulepszone, spersonalizowane funkcje. Ten rodzaj plików cookies umożliwia również korzystanie z żądanych funkcji, takich jak odtwarzanie filmów. Gromadzone są anonimowe dane, a inne odwiedzane przez Ciebie strony internetowe nie są śledzone.

b. Preferencyjne pliki cookies 
Pliki cookies preferencji umożliwiają witrynie internetowej zapamiętanie informacji, które zmieniają sposób zachowania lub wygląd witryny, np. preferowany język lub region, w którym się znajdujesz.

c. Analityczne pliki cookies
Te pliki cookies pomagają nam zbierać informacje o sposobie korzystania z naszej strony internetowej. Rejestrują one na przykład liczbę odwiedzających i źródła pochodzenia ruchu. Na podstawie tych informacji możemy ocenić, jak działa nasza strona internetowa i zainicjować ulepszenia. Analityczne pliki cookies pozwalają nam dowiedzieć się, które treści są najczęściej i najrzadziej odwiedzane, czy pojawiają się komunikaty o błędach oraz w jaki sposób użytkownicy poruszają się po naszej stronie internetowej. Zebrane dane są w związku z tym anonimowe. Nie można więc zidentyfikować żadnych użytkowników. W firmie BayWa r.e. używamy tych plików cookies tylko po to, aby konsekwentnie poprawiać działanie naszej strony internetowej i związane z tym odczucia użytkownika. Jeśli nie zgadzasz się na anonimowe rejestrowanie Twoich zachowań, możesz temu zapobiec, dezaktywując pliki cookies w swojej przeglądarce.

d. Marketingowe pliki cookies
Marketingowe pliki cookies są wykorzystywane do wyświetlania użytkownikom ukierunkowanych, odpowiednich reklam dostosowanych do ich zainteresowań. Są one również wykorzystywane do oceny skuteczności niektórych kampanii. Tego typu pliki cookies wykrywają, czy strona internetowa została odwiedzona, czy nie. Mogą być one przekazywane osobom trzecim. Pliki cookies, które pomagają w lepszym adresowaniu grup docelowych i reklam, są często powiązane z funkcjami stron osób trzecich.

10.2 Wykorzystywane specyficzne pliki cookies

Specyficzne pliki cookies używane na każdej stronie internetowej BayWa r.e. są opisane na danej stronie internetowej. Link do opisu „śledzenie danych witryny i rezygnacja” znajduje się w stopce każdej strony internetowej. Znajdziesz tam również linki umożliwiające rezygnację z cookies.

11. Diagnoza, korekta i optymalizacja za pomocą Sentry

11.1. Zakres i cel przetwarzania

Korzystamy z usługi Sentry (dostarczonej przez Functional Software, Inc., 1501 Mariposa St #408, San Francisco, CA 94107, USA) w celu poprawy wydajności technicznej naszych usług w naszej witrynie internetowej poprzez monitorowanie stabilności systemu i identyfikowanie błędów kodu. Dane użytkownika, takie jak informacje o urządzeniu i czas błędu, są gromadzone anonimowo i nie są powiązane z innymi danymi. Zebrane dane zostaną usunięte po osiągnięciu celu.

11.2. Typ danych

Podczas przesyłania błędów można przesyłać i przetwarzać następujące dane:

 • Adres IP (tylko w przypadku technicznej transmisji błędu)  
 • Typ/ wersja przeglądarki  
 • System operacyjny/ wersja systemu  
 • Zrzut stosu błędu (gdzie i jak wystąpił błąd)  
 • Potencjalnie tekst z formularza kontaktowego (jeśli w formularzu kontaktowym wystąpił błąd)

Oprogramowanie działa wyłącznie na serwerach hostowanych samodzielnie w Niemczech. Przechowywanie danych osobowych użytkowników odbywa się wyłącznie w tym miejscu. Dane nie będą przekazywane stronom trzecim. BayWa r.e. nie ocenia żadnych danych do celów reklamowych.

11.3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora). W naszym uzasadnionym interesie leży poprawa wydajności technicznej naszych usług na naszej stronie internetowej poprzez monitorowanie stabilności systemu i identyfikowanie błędów kodu.

11.4. Długość okresu przechowywania

Następujące dane osobowe zostaną usunięte natychmiast po transmisji, ponieważ są wykorzystywane wyłącznie do przesyłania między serwerem a klientem:

 • Adres IP

Następujące dane osobowe będą przechowywane w wyżej wymienionym celu przez 90 dni, a następnie zostaną trwale usunięte:

 • Typ/ wersja przeglądarki  
 • System operacyjny/ wersja systemu  
 • Zrzut stosu błędu  
 • Tekst z formularza kontaktowego

11.5. Możliwość wniesienia sprzeciwu

Ponieważ Twój adres IP nie jest zarejestrowany, nie jesteśmy już w stanie przypisać Ci przechowywanych danych, dlatego zazwyczaj przechowujemy dane anonimowe. W związku z tym prawo do wycofania zgody istnieje tylko w indywidualnych przypadkach, w których przechowujemy dane osobowe w związku z treścią nieprawidłowego formularza kontaktowego. Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, prosimy o kontakt z: data-protection-officer(at)baywa-re.com.

12.    Czy jakiekolwiek dane osobowe są przekazywane do innych krajów?

Przekazywanie danych do krajów zewnętrznych odbywa się w pojedynczych przypadkach i tylko na podstawie decyzji Komisji Europejskiej o odpowiedniej ochronie, standardowych klauzul umownych, odpowiednich gwarancji lub Twojej wyraźnej zgody.

13.    Jakie prawa ochrony danych mi przysługują?

Masz prawo do informacji, korekty, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich zapisanych danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również do przeniesienia odpowiednich danych oraz do złożenia skargi zgodnie z wymogami prawa o ochronie danych. 

Prawo do informacji
Możesz zażądać od nas informacji, czy i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane.

Prawo do korekty
Jeżeli przetwarzamy Twoje dane w sposób niekompletny lub nieprawidłowy, możesz w każdej chwili zażądać ich poprawienia lub uzupełnienia.

Prawo do usunięcia
Możesz zażądać usunięcia swoich danych, jeśli przetwarzamy je niezgodnie z prawem lub jeśli przetwarzanie nieproporcjonalnie narusza Twoje uzasadnione interesy w zakresie ochrony. Należy pamiętać, że mogą istnieć powody, które uniemożliwiają natychmiastowe usunięcie danych, np. w przypadku nałożenia prawnie wymaganych zobowiązań do przechowywania danych.
Niezależnie od tego, czy skorzystasz z prawa do usunięcia, usuniemy Twoje dane niezwłocznie i w całości, o ile nie stoi temu na przeszkodzie żadna czynność prawna lub ustawowy okres przechowywania.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych, jeśli:

 • Zakwestionujesz dokładność danych przez okres czasu, który pozwoli nam na sprawdzenie dokładności danych,
 • Przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale odrzucasz możliwość usunięcia danych i zamiast tego żądasz ograniczenia ich wykorzystywania,
 • Nie potrzebujemy już tych danych w zamierzonym celu, ale dane te są nadal potrzebne do dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, lub
 • Wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych.

Prawo do przenoszenia danych 

Możesz zażądać, abyśmy przekazali Ci przekazane przez Ciebie dane w ustrukturyzowanym, aktualnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz abyśmy umożliwili Ci przekazanie tych danych innej odpowiedzialnej osobie bez naszej ingerencji, pod warunkiem że

 • Przetwarzamy te dane na podstawie nieodwołalnej zgody udzielonej z Twojej strony lub w celu realizacji umowy między nami, oraz

 • Przetwarzanie to odbywa się przy użyciu metod zautomatyzowanych.

Jeśli jest to technicznie wykonalne, możesz poprosić o przekazanie Twoich danych bezpośrednio do innej osoby odpowiedzialnej.

Prawo do sprzeciwu
Jeżeli przetwarzamy Twoje dane z uzasadnionych powodów, możesz w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych z powodów wynikających z Twojej szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. Powstrzymamy się wówczas od dalszego przetwarzania Twoich danych, chyba że będziemy w stanie udowodnić istotne powody, które są warte ochrony i które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych. W każdej chwili, bez podania przyczyn, możesz sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych w celu reklamy bezpośredniej.

Prawo do odwołania
Jeśli uważasz, że przetwarzając Twoje dane, naruszamy polskie lub europejskie prawo ochrony danych osobowych, skontaktuj się z nami w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. Oczywiście masz również prawo do kontaktu z organem nadzorczym odpowiedzialnym za BayWa r.e., Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli chcesz dochodzić któregoś z powyższych praw wobec nas, skontaktuj się z osobą kontaktową wymienioną w punkcie 1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości możemy poprosić o dodatkowe informacje w celu potwierdzenia Twojej tożsamości.

14. Czy jestem zobowiązany do podania danych?

Przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do zawarcia lub wykonania Twojej umowy z nami. Jeśli nie przekażesz nam tych informacji, z reguły będziemy zmuszeni odmówić możliwości zawarcia umowy lub wykonania zlecenia lub nie będziemy mogli zrealizować już istniejącej umowy, która będzie musiała zostać rozwiązana. Nie jesteś jednak zobowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, które nie są istotne lub prawnie wymagane do realizacji umowy.

Powrót do góry