Wybierz język
Polska
Wybierz inną stronę
Aktualna strona:
Polska
Strona / Kraj
Języki
Media społecznościowe
Strona / Kraj
Języki
Media społecznościowe

Magazyny energii przyspieszają transformację energetyczną

Wstecz

Badanie przeprowadzone przez Frontier Economics na zlecenie Fluence, BayWa r.e., ECO STOR, Enspired i Kyon Energy - dostarcza cennych informacji na temat postępów w transformacji energetycznej w Niemczech. Nowa analiza podkreśla pilną potrzebę realizacji strategii magazynowania energii elektrycznej przedstawionej niedawno przez Federalne Ministerstwo Gospodarki i wzywa do jej szybkiego ukończenia i wdrożenia.

 

  • Oczekuje się, że do 2030 r. ilość magazynów energii opartych na akumulatorach w Niemczech wzrośnie czterdziestokrotnie, osiągając 57 GWh przy podłączonej mocy 15 GW.
  • Magazynowanie energii w akumulatorach może wygenerować 12 miliardów euro dodatkowej wartości ekonomicznej i obniżyć koszty energii elektrycznej dla klientów końcowych.
  • Dzięki wdrożeniu magazynowania Niemcy mogą uniknąć konieczności budowy dodatkowych 9 GW nowych elektrowni gazowych do 2030 r., zmniejszając emisję CO2 nawet o 6,2 mln ton w 2030 r.

Magazynowanie ma kluczowe znaczenie dla postępów transformacji energetycznej

Uznanie roli magazynowania energii w systemach energetycznych znacznie wzrośnie w nadchodzących latach. Analizy przeprowadzone przez Frontier Economics pokazują, że jeśli zostaną wprowadzone wspierające ramy polityczne, pojemność magazynów wdrażanych w Niemczech wzrośnie do 15 GW / 57 GWh do 2030 r. Oznacza to czterdziestokrotny wzrost w porównaniu do dzisiejszego stanu.

Do 2050 r. pojemność wielkoskalowych bateryjnych systemów magazynowania w Niemczech może osiągnąć 60 GW / 271 GWh. Wzrost ten wynika z rosnącego zapotrzebowania na usługi elastyczności w systemie elektroenergetycznym i spadających kosztów magazynowania.

Dr Christoph Gatzen, dyrektor Frontier Economics, postrzega wyniki badania jako wyraźne wskaźniki przyszłej roli magazynowania w Niemczech: "Magazynowanie energii w akumulatorach na dużą skalę ma kluczowe znaczenie dla transformacji energetycznej w Niemczech. Bez elastyczności zapewnianej przez magazyny, kraj ten stanie w obliczu wyższych kosztów ekonomicznych spowodowanych rosnącym importem gazu i kosztownym ograniczeniem wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych".

Oczekuje się, że rozwój technologii magazynowania energii będzie podążał trajektorią wzrostu podobną do tej, której doświadczyła technologia fotowoltaiczna w ostatnich latach, zarówno pod względem spadku kosztów, jak i tempa ekspansji. Wdrażanie magazynowania energii jest jednak napędzane wyłącznie przez rynek, ponieważ nowe projekty mogą być budowane i obsługiwane ekonomicznie bez finansowania rządowego.

Magazynowanie ma potencjał do wygenerowania co najmniej 12 miliardów euro dodatkowej wartości ekonomicznej

Frontier Economics szacuje, że wykorzystanie magazynowania do przesunięcia dostępności energii elektrycznej z okresów nadwyżek produkcji na okresy niedoborów energii elektrycznej może wygenerować (makro)ekonomiczną wartość około 12 miliardów euro do 2050 roku. Wartość ta szacowana jest na podstawie samych oszczędności z rynków hurtowych i wzrośnie jeszcze bardziej, gdy uwzględnione zostaną dodatkowe korzyści z magazynowania, takie jak usługi systemowe, zmniejszenie emisji CO2 i udział w rynkach dnia bieżącego. 

According to the study, the deployment of large-scale storage systems in Germany has the potential to limit CO2 emissions by 6.2 million tonnes by 2030 and by approx. 7.9 million tonnes in 2040 compared to an electricity system which uses gas-fired power plants instead of storage.

Co więcej, udział magazynów w rynku hurtowym obniży hurtową cenę energii elektrycznej średnio o 1 EUR/MWh w latach 2030-2050 w porównaniu do scenariusza, w którym nie buduje się magazynów energii. Jeśli nie zostanie zbudowany żaden magazyn energii, a brakująca moc nie zostanie zastąpiona dodatkowymi nowymi elektrowniami gazowymi, ceny hurtowe wzrosną o 4 EUR/MWh.

Magazynowanie może znacznie zmniejszyć potrzebę inwestycji w elektrownie gazowe

Prognozowane wdrożenie systemów magazynowania energii jeszcze bardziej zmniejszy presję na inwestycje w nowe elektrownie gazowe. Według badania, Niemcy muszą zbudować około 26 GW nowych elektrowni gazowych do 2030 roku. Jednak bez magazynów energii zgodnie z prognozami modelu, potrzebne będzie dodatkowe 9 GW nowych elektrowni gazowych.

Modelowanie przeprowadzone przez Frontier Economics wykazało, że chociaż magazynowanie nie może całkowicie zastąpić budowy elektrowni gazowych, to znacznie zmniejszy wymagane inwestycje w porównaniu do zwiększonej budowy i eksploatacji do 2030 roku.

Biorąc pod uwagę obecny kryzys budżetowy i brak finansowania wymaganego dla elektrowni gazowych przygotowanych do wykorzystania również wodoru, dr Christoph Gatzen stwierdził:“Systemy magazynowania sieciowej skali mogą być budowane bez finansowania rządowego i mogą zmniejszyć potrzebę budowy nowych elektrowni gazowych gotowych na wodór, a także ich zużycie paliwa. Zapewnienie bezpieczeństwa inwestycji w zakresie magazynowania i zielonych aktywów wytwórczych poprzez wprowadzenie jasnych i wiarygodnych ram regulacyjnych powinno być priorytetem dla decydentów politycznych.”

Oczekiwania branży wobec decydentów

Inicjatorzy badania Frontier Economics wzywają decydentów do zapewnienia bezpieczeństwa inwestycji w rozwój nowych, wielkoskalowych bateryjnych systemów magazynowania energii.

Należy zmniejszyć bariery biurokratyczne i regulacyjne w Niemczech, takie jak złożone procesy zatwierdzania nowych projektów magazynowania energii. Wszystkie rynki handlu energią, mocą i usługami pomocniczymi powinny być oparte na zasadach rynkowych i otwarte na wszystkie technologie, w tym magazynowanie. 

Rząd federalny powinien spełnić wymagania określone przez Komisję Europejską w ramach obecnej reformy europejskiego rynku energii elektrycznej i jak najszybciej ustalić orientacyjne cele w zakresie magazynowania energii dla Niemiec. Na tej podstawie rząd federalny powinien przedstawić strategię ekspansji magazynowania energii w Niemczech. Wraz z niedawną publikacją strategii magazynowania energii elektrycznej, rząd federalny podjął pierwszy krok, który musi teraz zostać niezwłocznie przełożony na konkretne propozycje legislacyjne.


Więcej o przeprowadzonym badaniu

Badanie dotyczące wartości wielkoskalowych bateryjnych systemów magazynowania energii w systemie elektroenergetycznym Niemiec zostało przeprowadzone przez Frontier Economics na zlecenie Fluence Energy GmbH, BayWa r.e. AG, ECO STOR GmbH, enspired GmbH oraz Kyon Energy Solutions GmbH. W badaniu wykorzystano modelowanie europejskiego rynku energii elektrycznej za pomocą połączonego modelu inwestycyjnego i dyspozytorskiego Frontier w trzech różnych scenariuszach: (1) model referencyjny, w którym endogeniczna ekspansja akumulatorów i elektrowni gazowych jest zaimplementowana w modelu, oraz dwa warianty symulacji, w których ekspansja magazynów energii nie jest możliwa w Niemczech, a zastąpienie brakujących magazynów energii przez endogeniczną ekspansję elektrowni gazowych jest dozwolone (2) lub niedozwolone (3).

Wstecz
Powrót do góry
Skontaktuj się z nami