Wybierz język
Polska
Wybierz inną stronę
Aktualna strona:
Polska
Strona / Kraj
Języki
Media społecznościowe
Strona / Kraj
Języki
Media społecznościowe

Najczęstsze pytania – energetyka wiatrowa

< Wstecz

Rolnicy, właściciele gruntów

Lokalne władze

 • Jaka jest dopuszczalna odległość elektrowni wiatrowej od zabudowy o charakterze mieszkaniowym?

  Wg tzw. nowej ustawy wiatrakowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 553) minimalna odległość turbiny wiatrowej od zabudowy mieszkalnej wynosi 700 m.

  Jest to odległość mierzona od zakończenia śmigła, czyli najczęściej minimalna odległość od domostw do fundamentu elektrowni wyniesie około 780 m.

  Warto podkreślić też, że lokalizacja turbin wiatrowych warunkowana jest również dopuszczalnymi poziomami hałasu w środowisku określonymi w stosownym rozporządzeniu Ministra Środowiska. Może się więc zdarzyć, że w terenie o bardzo niskiej tzw. szorstkości (brak zadrzewień, budynków innych obiektów itd.) odległość turbiny od najbliższego budynku mieszkalnego będzie jeszcze większa.

 • Jak energetyka wiatrowa wpływa na ochronę klimatu i ograniczenie szkodliwych emisji?

  Transformacja w kierunku odnawialnych źródeł energii jest istotna dla przyszłości naszej planety. Zastępowanie elektrowni konwencjonalnych przez elektrownie wiatrowe i słoneczne sprzyja ochronie klimatu. Turbiny wiatrowe nie emitują do atmosfery gazów cieplarnianych oraz innych szkodliwych związków, jak w przypadku spalania paliw kopalnych. Energetyka wiatrowa jest więc przyjazna dla klimatu i redukuje negatywny wpływ ludzkiej działalności na środowisko.

  Przykładowo farma wiatrowa BayWa r.e. w szkockim Invercycle o mocy 24 MW, produkuje rocznie energię elektryczną, która pozwala na zaoszczędzenie 18 tys. ton emisji CO2 (tyle CO2 powstałoby, gdyby energia ta została wyprodukowana w elektrowni węglowej, a nie wiatrowej). Z kolei farma wiatrowa w Kamionce, woj. zachodniopomorskie o mocy 30 MW, produkuje energię bez emisji zanieczyszczeń, która jest w stanie zaopatrzyć ponad 27 tysięcy gospodarstw domowych w czystą energię elektryczną.  

 • Czy budowa farmy wiatrowej wpłynie na bioróżnorodność i przyrodę wokół elektrowni?

  Energetyka wiatrowa niesie ze sobą wiele korzyści dla środowiska i bioróżnorodności. BayWa r.e. planuje i projektuje farmy wiatrowe z poszanowaniem środowiska naturalnego.

  Zapobiegamy negatywnemu wpływowi na otaczającą przyrodę poprzez odpowiednie planowanie, lokalizację i projektowanie farmy wiatrowej. Przed budową wszystkich naszych projektów, rozmawiamy z lokalną społecznością, ornitologami, chiropterologami i analizujemy każdy potencjalny wpływy farmy wiatrowej i jej infrastruktury na danym obszarze.

  Jesteśmy zaangażowani w ochronę środowiska naturalnego, w którym realizujemy nasze projekty. Planujemy działania kompensacyjne na przykład odpowiednie nasadzenia, które zwiększają bioróżnorodność (liczebność pszczół i innych zapylaczy), co ma szczególne znaczenie na terenach intensywnie użytkowanych rolniczo i ubogich gatunkowo.

 • Czy wiatraki zwiększają śmiertelność ptaków?

  Prawdą jest, że niektóre przypadki śmierci ptaków mogą być spowodowane przez turbiny, ale ważne jest, aby umiejscowić ten wpływ w odpowiednim kontekście. Np. w Niemczech główną przyczyną śmierci ptaków są: tafle szklane, ruch uliczny oraz domowe koty (rocznie łącznie blisko 250 milionów ptaków), z kolei szeroko rozwinięta energetyka wiatrowa w Niemczech jest przyczyną śmierci kilkunastokrotnie mniejszej liczby ptaków (około 100 tysięcy).

  Każda potencjalna lokalizacja inwestycji wiatrowej jest szczegółowo monitorowana przed realizacją projektu w celu wykluczenia występowania i przelotów gatunków szczególnie istotnych oraz określenia optymalnej lokalizacji turbin pod względem awifauny (ptaki), a także chirofauny (nietoperze). BayWa r.e. współpracuje z niezależnymi ekspertami – ornitologami i chiropterologami, których wyniki badań są weryfikowane przez specjalistyczne organy, takie jak np. RDOŚ.

  Po wybudowaniu farmy wiatrowej wykonuje się z kolei monitoring porealizacyjny. Dbając o środowisko naturalne oraz liczebność ptaków stosuje się również różne metody odstraszające ptaki zbliżające się do turbiny (technologie świetlne, dźwiękowe).

 • Czy powstanie farmy wiatrowej w mojej gminie będzie uciążliwe? Co z hałasem oraz rzucanym cieniem?

  Hałas turbiny wytwarzany jest przez obracające się łopaty wirnika. Poziomy hałasu w środowisku są regulowane i podlegają określonym limitom (rozporządzenie Ministra Środowiska ws. dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku).

  Co istotne, już na wczesnym etapie rozwoju projektu wykonywane jest modelowanie rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku uwzględniając najbardziej korzystne warunki dla propagacji fal dźwiękowych. Tym sposobem jesteśmy w stanie określić bezpieczny bufor w otoczeniu każdego wiatraka weryfikowany indywidualnie dla danej lokalizacji i danego modelu turbiny.

  Turbiny wiatrowe rzucają cień ze względu na ruch łopat wirnika, zależny od położenia słońca. Nowoczesne turbiny mają znacznie niższą prędkość w porównaniu z mniejszymi, starszymi turbinami, co znacznie zmniejsza intensywność migotania cienia. Należy też zwrócić uwagę, że efekt ten jest możliwy do zaobserwowania jedynie przy odpowiednim kącie padania promieni słonecznych (częściej zimą, przy słonecznej pogodzie). Efekt ten widoczny jest w odległości maksymalnie do 500 m.

  Temat rozprzestrzeniania się dźwięku generowanego przez turbiny oraz migotania cienia został szczegółowo podjęty w opracowaniu Polskiej Akademii Nauk, Elektrownie wiatrowe w środowisku człowieka z 2022 r., dostępnym na stronie: https://kis.pan.pl/images/stories/pliki/pdf/Monografie/Monografia178.pdf

 • Turbiny wiatrowe popsują krajobraz. Czy nasze najbliższe otoczenie straci na wartości?

  Obecnie farmy wiatrowe są stałym elementem krajobrazu w wielu regionach. Ludzie przyzwyczaili się do ich widoku oraz akceptują je jako część krajobrazu. Gminy korzystające z energii odnawialnej, takiej jak energia wiatrowa, są postrzegane jako postępowe, nawet w regionach turystycznych.

  Cenne przyrodniczo i krajobrazowo tereny są wyjęte spod możliwości lokowania turbin wiatrowych. Elektrownie powstają zazwyczaj na obszarach użytkowanych przemysłowo lub rolniczo.

 • Jakie będą realne korzyści dla gminy z produkcji energii w OZE?

  Gminy wdrażające na swoim terenie energetykę wiatrową niewątpliwie czerpią wysokie wpływy z podatków za lokalizację turbin na swoim terenie. Mieszkańcy mają możliwość uczestniczenia w projektach farm wiatrowych i czerpania z nich korzyści finansowych. W Polsce wdrażany jest program wirtualnego prosumenta, w którym mieszkańcy mogą nabyć udziały w zainstalowanej mocy w elektrowni wiatrowej i odnosić realne korzyści ze sprzedaży czystej zielonej energii.

  Zależy nam na zaangażowaniu lokalnych społeczności i uzyskaniu ich poparcia, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby współpracować z poszczególnymi gminami w celu opracowania planu działania odzwierciedlającego lokalne potrzeby. Często są to działania poprawiające jakość lokalnych dróg, projekty edukacyjne dla mieszkańców, projekty ochrony przyrody, społeczne, czy też promocja gminy wśród międzynarodowych inwestorów.

 • Czy lokalna społeczność będzie poinformowana o planach inwestora i lokalizacji turbin?

  Tak. BayWa r.e. to doświadczony deweloper projektów wiatrowych, gwarantujemy transparentność na wszystkich etapach inwestycji. Dbamy o kontakt ze społecznością lokalną począwszy od wczesnych etapów realizacji projektu – np. konsultacje społeczne w trakcie uchwalania MPZP, czy uzyskiwania decyzji środowiskowych. Realizujemy nie tylko spotkania z mieszkańcami planowane w ramach procedur administracyjnych, ale również mniej formalne, np. stoiska informacyjne podczas lokalnych wydarzeń (m.in. na dożynkach gminnych).

Banki i inwestorzy

 • Czy BayWa r.e. może zapewnić obsługę i konserwację farmy wiatrowej?

  Zapewniamy kompleksowy rozwój i zarządzanie projektem, oferując naszym klientom pełne wsparcie na każdym etapie cyklu życia projektu. Począwszy od doradztwa na etapie wstępnej wykonalności i planowania technicznego, poprzez dzierżawę gruntu, zarządzanie pozwoleniami oraz budowę instalacji pod klucz, kontynuujemy cały proces do uruchomienia i wsparcia operacyjnego jako zaufany partner.

  Jesteśmy również w stanie przeprowadzić obsługę i odpowiednią konserwacje farmy wiatrowej.

 • Jakie są korzyści ze współpracy z BayWa r.e.?

  BayWa r.e. jako globalny deweloper energetyki odnawialnej zrealizowała już ponad 140 projektów wiatrowych, czyli około 2,4 GW zainstalowanej mocy. Firma posiada 30 letnie doświadczenie w realizacji projektów wiatrowych na całym świecie. W ostatnich latach oprócz projektów lądowych tzw. onshore, BayWa r.e. realizuje również projekty morskie offshore. BayWa r.e. posiada odpowiednie kwalifikacje oraz know-how do realizacji całego procesu inwestycyjnego od wstępnego planowania i rozwoju po finansowanie i budowę.

Zawartość
  Powrót do góry
  Skontaktuj się z nami